کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  چهارشنبه، ۳۰ بهمن‌‌ماه ۱۳۹۸ | Wednesday, February 19, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: یک‌‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شلمچه


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: قرچک، خیابان اصلی، روبروی کلانتری

تلفن: ۳۶۱۷۴۵۸۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shalamchedrive.com.com

 

© ۱۳۹۸ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شلمچه محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی