به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ | مدت: ۱ جلسه (۲ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۰۰:۰۰
مدرس: سرهنگ پرویز ریحان زاده
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۳/۰۳/۲۶۱۶:۰۰۰۰:۰۰سرهنگ پرویز ریحان زاده