کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  پنج‌‌شنبه، ۱۵ خرداد‌‌ماه ۱۳۹۹ | Thursday, June 4, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۹

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۸:۰۰

۱۹:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۷ جلسه (۱۴ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۵:۰۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

۱۴:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

۱۴:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۴:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۴:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرهنگ مصطفی دهقان

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز ریحان زاده

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرهنگ پرویز رشیدیان 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شلمچه


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: قرچک، خیابان اصلی، روبروی کلانتری

تلفن: ۳۶۱۷۴۵۸۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shalamchedrive.com.com

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شلمچه محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی